وقتی آن بی صفت از چشم حیا را انداخت – روضه خوانی شهادت امام صادق ع – حاج منصور ارضی
با عزیز دل زهرا سر دعوا انداخت….
دید از پیش بنایش به زمین خوردن نیست
تازیانه زد و از پشت عبا را انداخت
ذکر یا فاطمه بر روی لبش داشت ولی
ضربهء سیلی آن مرد، صدا را انداخت
با سر شیخ حرم تا سر شوخی وا شد
یکی عمامهء آن مرد خدا را انداخت
وسط کوچه که افتاد، صدا زد: وای از
نیزه هایی که شه کرببلا را انداخت
یکی انگشت اشاره سوی نسوان می برد
آهِ زینب زد و آن بی سر و پا را انداخت

وقتی آن بی صفت از چشم حیا را انداخت
با عزیز دل زهرا سر دعوا انداخت….

 

اشعار ویژه شهادت امام صادق (ع)

دانلود مداحی کشته ی زهر جفا صادق آل عبا منصور ارضی