سرخی هر غروب، میرم پشت بام

بغضم میشکنه، اسم توئه، روی لبام

ای باد صبا برسون به حسین، سلام منو

سلام بر حسین

ای قاصد دل برسون به حسین، پیام منو

سلام بر حسین

سلام ای غرق نور، سلام از راه دور

سلام آقای پر درد صبور

سلام ای کربلا، سلام ای نینوا

سلام ای خامس آل عبا

ای گل وفا حسین

معدن سخا حسین

می کُـشی مرا حسین