پای بیعت تو میمونم
امشب از می تو حیرونم
مثل شیر خدا می خونم
بسم الله الرحمن الرحیم
یا رحمن یا رحیم
به نام خدای علی آفرین
خدای زمان و خدای زمین