کاش میشد با لالا آرومت کنم

یا که بی سر صدا ارومت کنم

تو همین جا بمونو هی گریه کن

نکنه نیزه ها ارومت کنن

اخلاق تو و باباتو میشناسم

ناله های اشناتو میشناسم

نگو این صدای گریه تو نیس

من صدای گریه هاتو میشناسم

خیمه خیمه با شتاب رفتم علی

هرطرف خونه خراب رفتم علی

هفت دفعه هاجر دوید به آب رسید

صد دفعه دنبال آب رفت ولی

راستی خندون شدنت مبارکه

مر میدون شدنت مبارک

گریه کردی و همه کل کشیدن

آخ رجز خون شدنت مبارکه

از کسی سه شعبه خوردی انگاری

باز چشمات ولی مرده ای انگاری

عجله داشتی برا بزرگ شدن

سه تا دندون درآوردی انگاری

راستی خندون شدنت مبارکه

مر میدون شدنت مبارک

گریه کردی و همه کل کشیدن

آخ رجز خون شدنت مبارکه

از کسی  سه شعبه خوردی انگاری

باز چشمات ولی مرده ای انگاری

عجله داشتی برا بزرگ شدن

سه تا دندون درآوردی انگاری

یه خبر فقط بیاد بسه

خیلی نه یه خط بیاد بسه

حالا که بابات

میره پشت حرم بند غنداغت بیاد  برام بسه

کاش بشه تیر و یه گوشه چال کنم

زبون سپاه شام و لال کنم

من اگر همه رو ببخشم محال حرمله رو حلال کنم

حال من بی تو دیگه جا نمیاد

سر تو پیشم با دعوا نمیاد

من دلم خوش بود نفس داری

نفسهاتم دیگه بالا نمیاد

اومدم پشت حرم خاکت کنم

یه گوشه با قد خم خاکت کنم

بابا میگه دیر شد خاک و بریز

چه کنم نمیتونم خاکت کنم

روی دست دلاوری کردی علی

مثل جدت حیدری کردی علی

آبرومو خریدی بین زنا

رو سفید چه محشری کردی علی