شب های دلتنگی | حسرت | حاج محسن عرب خالقی

محسن عرب خالقی

بیشتر

رب زدنی محبت الحسین
رب زدنی مودت الحسین
رب زدنی زیارت الحسین
حسین
کم مارو قبول کن کم مارو زیاد کن
نبودیم یه محرم سینه زنتو یاد کن
ای آقا
یه روزی میاد کهزی رخاکم
برا سینه زدن آقا هلاکم
یه روزی میاد دلم شکسته
بندای کفن دستمو بسته
امروز من اومدم آقا فردا تو بیا کنارم
جز ت. کسی و نمیخوام جز تو کسیو ندارممطالب مرتبط