دنيا به چه دردی میخوره
وقتی دقیقه ها شده برام اسارت
دنیا به چه دردی میخوره
وقتی نمیتونم برم حرم زیارت

آه شدم /ابر شدم
دوری از تو بهم ریخته منو امام حسین
اشک شدم /غم شدم
بیا بشنو صدا سینه زنُ امام حسین

میخوام بیخیال دنیاشم
میخوام بندگی کنم باتو
میشه بیشتر پیشت باشم؟
میخوام زندگی کنم با تو

رحمت الله الواسعه / یا حسین ۲

دنیا به چه دردی میخوره
وقتی حریف بغض تو گلوم نمیشه
دنیا به چه دردی میخوره
وقتی جدایی بینمون تموم نمیشه

دل به دل /راه داره
اگه دوسِت دارم خوب میدونم دوسم داری
نورِعین/یا حسین
بدی مو میپوشونی و به روم نمیاری

همه اعتبارمه روضه ت
شدی فکر و ذکر هر روزم
چشامو به پرچم سرخت
تا عمر دارم آقا میدوزم

رحمت الله الواسعه/ یاحسین ۲

دنیا به چه دردی میخوره
وقتی گناه نمیزاره چشام بباره
دنیا به چه دردی میخوره
وقتی گدات حال خوشی دیگه نداره

کاری کن/واسه من
دارم از دست میرم ای همه ی امید من
خواهشم/اینه که
منو رد نکن از در خونه ت جون حسن

بهت قول میدم که آدم شم
میدونم آقا خراب کردم
تو که خیر کثیر هستی
نگام کن دوباره برگردم

رحمت الله علیه الواسعه/ یاحسین ۲مطالب مرتبط