من شدم از تو دور
تو کنار منی
من فراری ز تو
تو صدا می کنی
میکنم قهر و تو
می کنی آشتی
من گناه میگنم تو حیا میکنی
میکنم دشمنی میکنی دوستی
من چه ها میکنم تو چه ها میکنی
من بیگانه ها آشنا میشوم
تورا با خودت آشنا میکنی
تو مرا ار درت کی رها میکنی