یا مولانا یا صاحب الزمان

محمد حسین پویانفر

بیشتر

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

الاامان الاامان الاامان الاامان 

الاامان الاامان الاامان الاامان

العجل العجل العجل العجل

الاامان الاامان الاامان الاامان
العجل العجل العجل العجل

شیعه ی تو غریبه و منم یه بچه شیعه مو

شیعه ی تو غریبه و منم یه بچه شیعه مو

اشکی به دل سبک کنم سنگینی روی سینه مو

بقیت الله  یا فرج الله

یا مولانا یا صاحب الزمان 

یا مولانا یا صاحب الزمان 

یا مولانا یا صاحب الزمان 

یا مولانا یا صاحب الزمان

الاامان الاامان الاامان الاامان
العجل العجل العجل العجل
 مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش