یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

الاامان الاامان الاامان الاامان 

الاامان الاامان الاامان الاامان

العجل العجل العجل العجل

الاامان الاامان الاامان الاامان
العجل العجل العجل العجل

شیعه ی تو غریبه و منم یه بچه شیعه مو

شیعه ی تو غریبه و منم یه بچه شیعه مو

اشکی به دل سبک کنم سنگینی روی سینه مو

بقیت الله  یا فرج الله

یا مولانا یا صاحب الزمان 

یا مولانا یا صاحب الزمان 

یا مولانا یا صاحب الزمان 

یا مولانا یا صاحب الزمان

الاامان الاامان الاامان الاامان
العجل العجل العجل العجل
 مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش