من سرقرارم تو کجایی

امیر کرمانشاهی

بیشتر

من سر قرارم تو کجایی
خیلی بی قرارم تو کجایی
از خودم سیر شدم پیر شدی پیر شدم
پر از انتظارم تو کجایی
کجا گمت کردم نمیدونم
کجای دنیامی نمیدونم
همه میگن نیستی میگن رفتی
یا اینکه اینجایی نمیدونم
دل اگه دل بود که خونه تو میشد
دل اگه دل بود دیوونه تو میشد
دل دیگه دل نیست
هیچکسی نمیدونه چجوری
دل میره کلنجار با صبوری
لحظه های حسود حق من این نبود
من دلم حرم خواست بسه دوری
یه کربلا میخوام بگو باشه
همراه رفیقام بگو باشه
میشه تو هم باشی با هم باشیم
تعبیر بشه رویام بگو باشه
دل اگه دل بود همین فردا میبردیش
دل اگه دل بود پایین پا میبردیش

دل دیگه دل نیست

دل دیگه دل نیستمطالب مرتبط

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا
بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

چهار شنبه, 19 خرداد 1400

پخش
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی
رفیق یه روز میاد رفاقت نشون میدی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
من بدون تو
من بدون تو

یک شنبه, 03 مرداد 1400

پخش