به سن و سال که نیست

امیر کرمانشاهی

بیشتر

با متانتش طوری قدم بر می داره

که دشمن پا شو چند قدم عقب می زاره

به سن و سال که نیست تو خونش شهامته

به های و هوی که نیست تو جونش شجاعته

خون بنی هاشم تو رگ هاش می جوشه می خای چکار کنی

نوجوون ترین شاگرد ابالفضل اومده میدون سریع فرار کنید

خون بنی هاشم تو رگ هاش می جوشه می خای چکار کنی

نوجوون ترین شاگرد ابالفضل اومده میدون سریع فرار کنید

حسن حسن می گه شیر دلاور

حسین حسین می گه می زنه به لشکر

حسن حسن می گه شیر دلاور

حسین حسین می گه می زنه به لشکر

حسن حسن می گهمطالب مرتبط