بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

آغازم ایوان نجف 

پایانم بین الحرمین 

تسکینم ذکر یا علی 

تلقینم ذکر یا حسین 

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

عشق با تو شروع میشه 

عشق با تو تموم میشه

عمر نوح هم اگه باشه 

بی تو بگذره حروم میشه

از کجا شروع شد عاشقیم 

از کجا شروع شد زندگیم 

نوکر حسینم تا ابد 

نوکر حسینم از قدیم 

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

وا شد با تربت تو کام من 

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

بسته با تربت کامم

حسن مطلعم نام علیه 

نام حسینه حسن ختامم

حسین حسین حسین جانممطالب مرتبط