دل سراپرده محبت اوست

دیده آیینه دار طلعت اوست


من که سر درنیاورم به دو کن

گردنم زیر بار منت اوست


تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

حسین وای حسین وای 

وای وای وای وای

گر من آلوده دامنم چه عجب

همه عالم گواه عصمت اوست


من که باشم در آن حرم که صبا

پرده دار حریم حرمت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست

هر کسی پنج روز نوبت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

حسین وای حسین وای 

وای وای وای وای 

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست

تو و طوبی و ما و قامت یار

فکر هر کس به قدر همت اوست
مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش