گویید به خورشید که اینجا نکشد تیغ

حسین سیب سرخی

بیشتر

گویید به خورشید که اینجا نکشد تیغ

این بقعه مکانیست که باید سپر انداختمطالب مرتبط