نفسای تو به شمارش افتاده

میبینی علی رو به خواهش افتاده 

تو برای همه گره گشا بودی 

همدم تو گره به کارش افتاده 

باور بکنم یا نکنم عزم سفر کردی

باور بکنم یا نکنم محاله برگردی 

باور بکنی یا نکنی من بی تو میمیرم 

باور بکنم یا نکنم همینه تقدیرم 

برو راضیم عزیزم به رضات 

برو اشکامو بریزم پشت پات

الوداع یا زهرا الوداع یا زهرا
مطالب مرتبط