رحم الله من نادی

محسن عرب خالقی

بیشتر

رحم الله من نادی یا حسین 

غفر الله من نادی یا حسین 

خدا رحمت کنه گریه کنا رو 

خدا رحمت کنه سینه زنا رو 

خدا رحمت که هر کی سپرده

به دست سینه زن شال عزا رو 

خدا بیامرزه مادرم رو 

خدا بیامرزه بابا رو 

با نون حلال و روزی پاکشون

صدا میزنم آقا رومطالب مرتبط