دلی برده از دست ما جان ما را

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

دلی برده از دست ما جان ما را 

دلی شعله ور کرده سامان ما را 

دلی داده بر باد از روز اول 

دل و دین عقل پریشان ما را 

دلی که کشیده به سوی مزارش 

عنایات شاه خراسان ما را 

دلی که ربوده به گنبد طلایش

نجف در نجف قلب سلطان ما را 

ببینید آن چشم و آن زلف و ابرو 

نبانید چاک گریبان ما رامطالب مرتبط