صباحا اتنفس بحب الحسین

محسن عرب خالقی

بیشتر

صباحا اتنفس بحب الحسین
مسائا اتنفس بحب الحسین

صباحا اتنفس بحب الحسین
مسائا اتنفس بحب الحسین
بحب الحسین،بحب الحسین
بحب الحسین،بحب الحسین

به عشق تو نفس می زنم

به عشق تو نفس می کشم

به نیت ضریحت آقا

 رو پرچمت دست می کشم

گریه ی صبح و شام من 

مستی مصتدام من 

تربت تو به کام من

عشق علیه اسلام من

عشق علیه اسلام من

ای غم مصتدام من 

زخم من التیام من

اسلام ای امام من 

عشق علیه اسلام من

صباحا اتنفس بحب الحسین
مسائا اتنفس بحب الحسینمطالب مرتبط