دنیا به ما نمیاد 

به غیر نوکری بچه های زهرا 

به ما نمیاد 

به غیر پیرهن سیاه تو که اصلا 

به ما نمیاد 

دنیا به ما نمیاد 

دنیا به ما حرومه 

نفس کشیدن بدون عشقت آقا 

به ما حرومه

به یاد خشکی لبت آب گوارا 

به ما حرومه 

دنیا به ما حرومه 

من اومدم به این دنیا 

برا تو سینه زن باشم 

اونی که پای این پرچم 

برات میمیره من باشم 

حسین ... عزیز دلم ....

آقام فقط حسینه 

اونی که میخره من بدو به والله 

فقط حسینه 

میگیره دستمو تو تاریکی دنیا 

فقط حسینه 

آقام فقط حسینه 

عزت فقط حسینه 

اونی که پای میمونه تا قیامت 

فقط حسینه 

اونی که کشته سینه زن رو با محبت 

فقط حسینه 

عزت فقط حسینه 

خدا رو شاکرم آقا 

منم شبیه اجدادم 

به چشمت اومدم آخر

دو دام عشقت افتادم 

حسین ... عزیز دلم ...

هیئت برام بهشته 

میدونی هر جایی که از تو باشه صحبت

برام بهشته 

تو دوزخم بگم به دشمنات لعنت 

برام بهشته 

هیئت برام بهشته 

دنیا میشه جهنم 

به جز رضایت دل علی و زهرا 

میشه جهنم 

تو جاده ی ظهور اگه نرم به مولا 

میشه جهنم 

دنیا میشه جهنم 

چیکار دارم تو این دنیا 

به جز رضایت مولا 

شیری که مادرم داده 

شده محبت مولا 

علی علی علی یا مولا یا مولا یا مولا

علی علی علی یا مولا یا مولا یا مولامطالب مرتبط