مستان همه افتاده (محمد علی کریمخانی)

سایر ذاکرین

بیشتر

مستان؛ همه افتاده و ساقی نمانده
یک گل برای باغبان؛ باقی نمانده
صحرا؛ همه گلگون شده
هر بلبلی، دلخون شده
مظلوم حسینم… مظلوم حسینم
دورِ حرم دویده ام؛ صفا و مروه دیده ام
هیچ کجا برای من؛ کرب و بلا نمیشود 


مستان؛ همه افتاده و ساقی نمانده
یک گل برای باغبان؛ باقی نمانده صحرا؛ همه گلگون شده
هر بلبلی، دلخون شده
مظلوم حسینم… مظلوم حسینم… 


 مطالب مرتبط