شاید امسال بیایم حرمت ، یا شاید

مهدی سلحشور

بیشتر

شاید امسال بیایم حرمت ، یا شاید ...
سر و کار دل من هست فقط با شاید
 
یک نگاهی به همان برگه بینداز حسین
اصلا افتاده کسی از قلم آقا شاید !!!
 
فکرش افتاده شبیه خوره ای بر جانم
اصلا انگار ، بدت آمده از ما شاید
 
یا که یک نوکر زشتی که سیه رو هم هست
جا ندارد وسط آن همه زیبا شاید
 
ولی ارباب ... اگر زود به دادم نرسی
دگر از دست رود این دل شیدا شاید
 
باید امروز ، همین حال مرا دریابی
مرگ آید به سراغ من و ، فردا شاید ...
 
... تو نبینی دگر از نوکر بیچاره اثر
آه ، راحت بشوی از منِ رسوا شاید
 مطالب مرتبط

واحد |  تا مشکتو تو آب زدی
واحد | تا مشکتو تو آب زدی

چهار شنبه, 12 دی 1397

پخش
کل زمین کربلاست
کل زمین کربلاست

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی
الا مسافر صحرا خدا کند که بيايی

چهار شنبه, 24 فروردین 1401

پخش