وصال حسین

حنیف طاهری

بیشتر

سر راه می شینم 

حرمو می بینم

دستای سردم رو 

میذارم رو سینم

یه سلام از آقا 

یه جواب از نوکر

میدونی مشتاقی 

برده خواب از نوکر

برا من نیازه حسین 

زندگیمو میسازه حسین

آخ دو رکعت نماز حرم 

اعجازه حسین

نیازم به نازه حسین 

من دیدم چاره سازه حسین

تربتش تنها راه شفاست

اعجازه حسین

مرحمت کن خدای حسین

من بمیرم برای حسین 

مرحمت خدای حسین 

من بمیرم برای حسین 

همه گفتن میگم

یه حسین من میگم 

تو بخوای اسمت رو 

دم مردن میگم 

دل آدم سیر از 

همه دنیا میشه 

تو میای و چشمام

به چشات وا میشه

بهشتم جمال حسین 

دست خوب و زلال حسین

آرزومه یه روز برسم 

به وصال حسین 

مسیر کمال حسین

روی سینم مدال حسین

بعد مرگم بگید که رسید 

به وصال حسین 

مرحمت کن خدای حسین 

من بمیرم برای حسین 

مرحمت کن خدای حسین

من بمیرم برای حسینمطالب مرتبط