نه مهلت که پیراهن تو ببویم

نه فرصت که در ماتم تو بگریم 

حسین من 

خداحافظ ای برادر زینب 

به خون غلطاندن در برابر زینب 

خدا از این غم چه چاره کنم 

حسین وای

تنت بی سر مانده در دل صحرا

سرت گشته روی نیزه اعدا 

حسین من مطالب مرتبط

حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
شب جمعه بود مادرم میگفت
شب جمعه بود مادرم میگفت

چهار شنبه, 09 شهریور 1401

پخش