ماه اسفند می دهد بوی

شیرمردان بیشه خیبر

گشت با رمز یا رسول الله

بین نیزارها تنی بی سر

همت افتاد باکری افتاد

تا که این انقلاب بر پا ماند

گریه می کرد یک نفر میگفت

که رفیقم طلاییه جا ماند

عین بدریون 

عین خیبریون 

عین فاطمیون 

عین فاطمیون

همت افتاد باکری افتاد

تا که این انقلاب بر پا ماند

گریه می کرد یک نفر میگفت

که رفیقم طلاییه جا ماند

 مطالب مرتبط