بکم فتح الله

حسین طاهری

بیشتر

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

آغازم ایوان نجف 

پایانم بین الحرمین 

تسکینم ذکر یا علی 

تلقینم ذکر یا حسین 

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

عشق با تو شروع میشه 

عشق با تو تموم میشه

عمر نوح هم اگه باشه 

بی تو بگذره حروم میشه

از کجا شروع شد عاشقیم 

از کجا شروع شد زندگیم 

نوکر حسینم تا ابد 

نوکر حسینم از قدیم 

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

وا شد با تربت تو کام من 

بکم فتح الله اباعبدلله الحسین

بکم ختم الله اباعبدلله الحسین

بسته با تربت کامم

حسن مطلعم نام علیه 

نام حسینه حسن ختامم

حسین حسین حسین جانممطالب مرتبط

شده حرف دلتو یه عمر
شده حرف دلتو یه عمر

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش