نه مهلت که پیراهن تو ببویم

نه فرصت که در ماتم تو بگریم 

حسین من 

برادر جان بی تو در دل صحرا

شده تنها خواهرت گل زهرا 

حسین منمطالب مرتبط

 آقای منی رویای منی
آقای منی رویای منی

سه شنبه, 18 خرداد 1400

پخش
حسین آقام آقام آقام
حسین آقام آقام آقام

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش