سرِ ما و سرمد ما علی

امجد مجدد ما علی

تویی عشق سرمد ما علی

تویی رفت و آمد ما علی

یک ما علی ، صد ما علی

مقصود و مقصد ما علی

حرم تو معبد ما علی

نجفِ تو مشهد ما علی

یا قاهرالعدو و یا والی الولی

یا ضِیغَمُ المُهَمهَم ، یا ناصر النبی

یا کاتب الکتاب ، یا مرتضی علی

یا مظهرالعجایب و یا مرتضی علی

حق حق حق ، حق با علیه

حق حق حق ، حق یا علیه

خَم زلف تو در پیچ و تاب

والا مقام ، عالیجناب

ماییم تراب ، تو ابوتراب

ما ذره ایم و تو آفتاب

حبل المتین علی ، علم الیقین علی

حِصن حَصین علی ، یعسوب دین علی

شمس زمین علی ، قرآن مبین علی

سید المسلمین ، امیرالمومنین علی

حق حق حق ، حق با علیه

 مطالب مرتبط