در وصل چشم او که شکوه مجسم است

صد شاهنامه هم بنویسد جهان کم است

گفتن مالک است و چنان کوه محکم است

این پهلوان که بوده که محبوب عالم است

گفتیم او یکی ز مریدان فاطمه است

جان ایرانی قاسم سلیمانی 

ماه ایرانی قاسم سلیمانی 

پهلوان میدانی قاسم سلیمانی 

اسم رمز طوفانی قاسم سلیمانی 

جاودانه می‌مانی قاسم سلیمانی 


مطالب مرتبط