خرابه‌های تو باغ بهشت ماست بقیع

برای ما حرمت عین کربلاست بقیع

به آن چهار امامی که در بغل داری 

غبار تو به درد ما دواست بقیع

سلام من به مدینه به آستان رفیعش 

به مسجد نبوی و به  ...... عجیبش 

سلام من به علی و به صبر و علم عجیبش 

سلام من به بقیع و به چهار قبر غریبش
مطالب مرتبط