به به عروجی چنین در ره عشق وطن

غصه مردم به دل جامه خدمت به تن 

راه رجا بسته نیست گرچه رئیسی برفت

مانده به جا غیرتش در رگ ما مرد و زن 

زین آتش باغی خواهد دمید 

با خون ابراهیم شهید 

در راه خدمت شد جان فدا 

با یاران شهید جمهور ما 

رفت و باقی ست چون نام او 

در دل ها در جان ها 

این امیدی که دمید 

رئیس جمهور شهید 

لحظه پرواز میدهد آواز 

جان فدای وطنم خاک ایران کفنم 

ای دریغا گشته پر پر 

سید ما یار رهبر 

زین آتش باغی خواهد دمید 

با خون ابراهیم شهید 

در راه خدمت شد جان فدا 

با یاران شهید جمهور ما مطالب مرتبط