هیئت رزمندگان مکتب الحسین (ع) | 29 اردیبهشت | 1402