شب جمعه,شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم,حاج ابوالفضل بختیاری,هوای تو,زیر نور ماه,عقیق