شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم,حاج مسعود پیرایش,زیر نور ماه,شب زیارت