عید غدیر,ابوذر روحی,بیعت با علی,من آماده ام برا بیعت با علی