تماس با ما

عقیق، نخستین پایگاه اطلاع رسانی هیات ها و محافل مذهبی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا صیادی
سردبیر : مهدی ملک پور
نشانی: خیابان بهار شمالی، کوچه طباطبایی، کوچه گلبهار، شماره ۵