این سینه زن شکسته بالت

مهدی رسولی

بیشتر

این سینه زن شکسته بالت
که عمری با غمت عجیره
مرغ دل شو پر میده تا که
تو مجلس درس تو بیشنه
با چشم دل دارم میبینم
فضای مسجد رسولو
میبینم انگار با چشماممطالب مرتبط