من امام رضاییم

عبدالرضا هلالی

بیشتر

هر کسی عشقمو به امام رضا می بینه مبهوت میشه
عاقلم یا دیوونه اینش دیگه به خودم مربوط میشه

اگرچه در شور و شینم، اگر چه مست حسنیم
اگر چه در خواب عشقم، خمار بانوی دمشقم
من امام رضاییممطالب مرتبط

صلح جهانی
صلح جهانی

شنبه, 07 فروردین 1400

پخش
به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش