سه ساله دختر كه كتك نداره اون كه قباله فدك نداره...
رضوان
سه ساله دختر كه كتك نداره
اون كه قباله فدك نداره
بچه دیگه سیلى زدن نداره
هلال ماه نیلى شدن نداره
جسم كوچیك لگد زدن نداره
گوش كوچیك پاره شدن نداره
موى پریشون كشیدن نداره
قد كوچولو خمیدن نداره
عترت طه تماشا نداره
خورشید عصمت كه حاشا نداره
زاده زهرا كه دیدن نداره
بچه یتیم كه خندیدن نداره
رقیه بودن‏كه نگاه نداره
یتیم شدن جرم و گناه نداره
بچه زدن تازیانه نمى‏خوادمطالب مرتبط

تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش
شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش