دیشب مدینه بودیم و میگفتی و میخندیدم

لالائی هات تو گوشمه رو دستت آروم خوابیدمبابا نگو خواب میدیدمدیشب داداش علیم اومد به روی دستام بوسه زد

میگفت عزیزم از سفر برات النگو خریدموای بازم خواب میدیدمدیشب دیدم که عمه جون با قاسم اومد خونمون

میگفت برات یه چادر خوشگل گلدار بریدمبابا اینم خواب میدیدمدیشب میون دفترم برای داداش اصغرم

عکس عموم رو با علم کنار دریا کشیدمنگو بازم خواب میدیدم.....یه شب جا موندم از همه به روی دست فاطمه

چشام میرفت که خواب بره با سیلی از خواب پریدمکاشکی اینم خواب میدیدممطالب مرتبط

آقای عزیز ما
آقای عزیز ما

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
شد خداوند اولین رفیق علی
شد خداوند اولین رفیق علی

شنبه, 19 بهمن 1398

پخش