غریب الغربا معین الضعفا علیک صلی الله
علی موسی الرضا امام سعادت به جان جوادت پس از یک زیارت
نصیبم کن آقا شهادت
ای قریب خراسان ای قریب خراسان
زده زهر جفا شراره بر جانم به یاد مجتبی مصیبت میخوانم
تو به دادم برس ای جوادم که در کنج قربت ز پا همچون مادر فتادم
چو بر بالین تو سرم را بنهادم به یاد عاشورا و جدم افتادم
سر پور لیلا به بالین بابا سرش پر زخون و تن اطهر اربا اربامطالب مرتبط

ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش