تو آسمون شهر میدرنه صوت منادی رسید

حاج حسین سازور

بیشتر

تو آسمون شهر مدینه صوت منادی رسید
همه ملائک میگن به شادی امام هادی رسید
( سبط نبیه ... نور جلیه ....
کوری عدو .... اسمش علیه ... )۲
او مشکل گشای مردمه
او ابن الرضای دومه ۲
زاده ی باب المراد،یا علی ابن جواد ۴


[تو آسمون شهر مدینه صوت منادی رسید ۲
همه ملائک میگن به شادی امام هادی رسید۲
( سبط نبیه ... نور جلیه ....
کوری عدو .... اسمش علیه ... )۲
او مشکل گشای مردمه
او ابن الرضای دومه ۲ ] ۲
زاده ی باب المراد،یا علی ابن جواد ۴

خدا همه شیعیانو با نور تو هدایت کند۲
زیارت جامعه کبیر وصف تو روایت کند ۲
( ای نور دو عین ... اولاد حسین ...
پر میزنه دل ... تا عسگریین ... ) ۲
با ، نفس تو ری از قدیم ۲
شد ، حکومت عبدالعظیم ... ۲
زاده ی باب المراد،یا علی ابن جواد ۴

میاد یه روزی که سامراتو دوباره آباد کنیم
زشادی فاطمه دل شیعیانتو شاد کنیم
گر بی حرمی ... روح کرمی ...
عالم بدونن ... تاج سرمی ...
ای ، ستاره ی بدرالمنیر
شد میلاد تو باب الغدیر ۲
زاده ی باب المراد،یا علی ابن جواد ...مطالب مرتبط