در جهان خوش پا نهادی، مولا امام هادی
دهمین امامی، مولای مایی
یا هادی سیدی آقای مایی
به خدا تو دین ما ، دنیای مایی
در جان سرمایه، سودای مایی
از کرامت شافع، فردای مای
تو صاحب جنت الاعلی
جد مهدی، نور دیده جوادیمطالب مرتبط

در جهان خوش پانهادی
در جهان خوش پانهادی

چهار شنبه, 23 مرداد 1398

پخش
گل فاطمه معصومه (س) حامد جلیلی
گل فاطمه معصومه (س) حامد جلیلی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش