روش هوا شده رشک چین
وزش صبا نفس ختن
ز هجوم و نغمه ی بلبلان
به حریم گل شده انجمن
همگی به وصف جمال گل
زده عاشقان دم از سخنمطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش