مژده بدید شب شادی شد
از خوبی ها بازم یادی شد
نقل و نبات بپاشید امشب
ابن الرضا اَبَالهادی شد
شکر خدا خدا بزرگه صاحب این شبا بزرگه
می گه امشب امام رضا که هادی عشق بابا بزرگهمطالب مرتبط