شور تویی دهمین نور تویی
دور منم می مستور تویی
تو مثه اسمونی دلیل تابش خورشید
خدا به عشق روی تو رو سیاها رو بخشید
عزیز فاطمه امشب خرابم کن از می ناب
سرم روی پاتِ اقا بغل وا کن من و دریاب
علی ابن محمد ابن علیمطالب مرتبط

حسن مولا
حسن مولا

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
بقیع و باید مثل عرش کنن
بقیع و باید مثل عرش کنن

پنج شنبه, 13 مرداد 1401

پخش
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده
آمده ام آمدم ای شاه پناهم بده

پنج شنبه, 02 تیر 1401

پخش