نقی! نامی که فخر آسمان است تلفظ کردنش حظ دهان است
ز القاب امام ِ هادیِ ماست امامی که عزیز شیعیان است
امام قد بلند ِ ماه رویی که جدّ حضرت صاحب زمان است
نقی، یعنی تو پاکی! پاک تر از همان آبی که در جنت روان استمطالب مرتبط

اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401

الا یا ایها الساقی
الا یا ایها الساقی

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
نسیمی جان فزا می آید
نسیمی جان فزا می آید

چهار شنبه, 04 خرداد 1401

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش