تـو مـرغ بـلـند آشـیـانی مـولا
هـمنـام امـیـر مـؤمـنـانی مولا
مهدی به پدر بزرگیت می نازد
تاج سر صاحب الزمانی مولا
سر چشمه ی فیض حی سرمد آمدمطالب مرتبط