تا هستم من اسیر تو
ندارم میل آزادی
نوشته روی قلب من
مدد یا حضرت هادی
مطالب مرتبط