ماه شهر سامرایی تو آئینه ی خدایی
عشق حضرت جوادو نوه ی امام رضایی
می خونم دوباره در زیارت جامعه کبیره
که شفاعت شما خانواده دستمو می گیره
آقا منو ببر سامرامطالب مرتبط