سینه زنات اومدن
گریه کنات اومدن
شکر خدا به قدمت در به دریم اضافه شد
شکر خدا یه سال دیگه به نوکریم اضافه شد
تویی تنها کسم نوکرتم
به محرم قسم نوکرتممطالب مرتبط