آه میکشم

محمد حسین پویانفر

بیشتر

به لحظه ی بریدن سرت آه میکشم
برای پاره های پیکرت آه میکشم
به اشک و ناله های خواهرت آه میکشم
برای زجه های مادرت اه میکشم
از گودال صدا میاد آی مادر شمر داره کجا میاد آی مادر
خولید و لباس چی سمت قتلگاه میاد
حسین آه آه آه آهمطالب مرتبط

جونم به فدات
جونم به فدات

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دریای تشنه
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش